Statut

Na osnovu člana 12  Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List Crne Gore br. 39/11),

Upravni odbor fondacije PROFESOR ARSENIJE VUJOVIĆ  na sjednici od  

11.11.2018. godine, donio je

       

STATUT FONDACIJE

“PROFESOR ARSENIJE VUJOVIĆ”

OPŠTE ODREDBE

Član 1

PROFESOR ARSENIJE VUJOVIĆ je nevladina fondacija.

(naziv fondacije )

Član 2

Naziv fondacije je PROFESOR ARSENIJE VUJOVIĆ.

Član 3

Sjedište fondacije  je u Belvederska 2B, Podgorica.

Član 4

Fondacija ima pečat okruglog oblika po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan puni  naziv Nevladina fondacija PROFESOR ARSENIJE VUJOVIĆ.

Član 5

Rad fondacije  je javan.

Javnost rada fondacije se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici nevladine organizacije, kao i na drugi pogodan način.

Član 6

Fondacija se osniva na neodredjeno vrijeme.

CILJEVI I DJELATNOSTI

Član 7

Ciljevi fondacije su: Njegovanje sjećanja na viziju, rad, humanost i čast Profesora emeritusa Arsenija Vujovića.

Djelatnosti  fondacije  su:

 • Podrška radu mladih istraživača iz oblasti građevinskih konstrukcija;
 • Afirmacija razvojnih, edukativnih i naučno-istraživačkih programa iz oblasti građevinskih konstrukcija;
 • Podrška izdavačkih djelatnosti iz oblasti građevinarstva.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 8

Organi fondacije su Upravni odbor i lice ovlašćeno za zastupanje (direktor, predsjednik, upravitelj)

UPRAVNI ODBOR

Član  9

Upravni odbor je  najviši organ upravljanja fondacije.

Upravni odbor ima  3 člana.

Članove Upravnog odbora imenuje osnivač fondacije.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi drugih organa fondacije.

Upravni odbor ima predsjednika koji rukovodi radom odbora.

Predsjednika Upravnog odbora imenuje osnivač fondacije.

Akte Upravnog odbora potpisuje predsjednik Upravnog odbora.

Član 10

Mandat članova Upravnog odbora je 5  godina, a može prestati prije utvrđenog vremena u sljedećim slučajevima:

 • podnošenjem obrazložene ostavke člana Upravnog odbora,
 • razrješenjem odlukom osnivača zbog nepridržavanja ciljeva fondacije ili zbog postupanja suprotno aktima Fondacije .

Član 11

Ovlašćenja  Upravnog odbora:

 • imenuje i razrješava dužnosti lice ovlašćeno za zastupanje;
 • donosi statut ;
 • usvaja godišnji finansijski izvještaj;
 • odlučuje o raspolaganju imovinom;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • donosi odluku o promjeni ciljeva i djelatnosti;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa fondacije;
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

SAZIVANJE UPRAVNOG ODBORA

Član 12

Upravni odbor se saziva na inicijativu osnivača zatim na inicijativu najmanje jednog člana Upravnog odbora, predsjednika Upravnog odbora kao i lica ovlašćenog za zastupanje pisanim  pozivom sa naznačenjem vremena i mjesta održavanja i predlogom njenog dnevnog reda, najmanje 7  dana prije održavanja.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i odgovarajući materijal (izvještaji, analize, bilansi, predlozi odluka i dr.)

NAČIN ODLUČIVANJA

Član 13

Upravni odbor odlučuje ukoliko sjednici prisustvuje većina članova Upravnog odbora.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova.

ZAPISNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

Član 14

Na svakoj sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik o radu Upravnog odbora.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Upravnog odbora,  a naročito:

–   mjesto i dan održavanja
–   dnevni red
–   imena prisutnih članova Upravnog odbora
–   lično ime predsjedavajućeg
–   lično ime zapisničara
–   tok rada,  a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja
–   rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda
–   konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka
–   izdvojeno mišljenje članova
–   vrijeme završetka

Član 15

Svaka odluka  Upravnog odbora se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilaže spisak učesnika i dokazi o sazivanju sjednice Upravnog odbora.

Član 16

Zapisnik potpisuje predsjednik Upravnog odbora i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsjednik Upravnog odbora i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE

Član 17

 Lice ovlašćeno za zastupanje imenuje Upravni odbor na period od 5 godina.

OVLAŠĆENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 18

Ovlašćenja lica ovlašćenog za zastupanje su:

 • zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji u ime i za račun fondacije;
 • odgovornost za zakonitost rada fondacije;
 • vođenje poslova fondacije saglasno odlukama upravnog odbora;
 • podnošenje predloga godišnjeg finansijskog izvještaja upravnom odboru;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom, statutom i aktima fondacije.

RAZRIJEŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 19

Lice ovlašćeno za zastupanje može biti razriješeno svoje dužnosti u sledećim slučajevima:

1.   Ako postoje gubici u poslovanju fondacije;

2.   Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu fondaciji , ili ako je usled toga mogla nastati šteta;

3.  Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove  i  poslove iz svog djelokruga.

Član 20

Odluku o razrješenju dužnosti lica ovlašćenog za zastupanje donosi Upravni odbor većinom glasova prisutnih članova.

Član 21

Fondacija  se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

FINANSIRANJE

Član 22

Fondacija stiče imovinu od člаnаrine, dobrovoljnih prilogа, poklonа, donacija, zaostavštine, kаmаtа nа uloge, dividendi, zаkupnine, prihoda od privredne djelatnosti i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom.

                    

 POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 23

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta moze pokrenuti osnivac fondacije kao i članovi Upravnog odbora.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Upravni odbor  dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova fondacije.

 

 PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada fondacije može pokrenuti osnivač fondacije kao i clanovi  Upravnog odbora.

O prestanku rada   fondacije odlučuje Upravni odbor dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova udruženja .

Član 25

U slučaju prestanka rada  fondacije, odluku o raspolaganju imovinom donosi osnivač fondacije.  

Član 26

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 27

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije.

U   Podgorici,                                                                  Predsjednik Upravnog odbora

Dana 11.11.2018.

                                                                                                            s.r

Download