Pravilnik za izbor i dodjelu priznanja:

Upravni odbor fondacije PROFESOR ARSENIJE VUJOVIĆ, na osnovu Statuta Fondacije na sjednici održanoj 10. februara 2020. godine u Podgorici usvojio je

P R A V I L N I K

ZA IZBOR I DODJELU PRIZNANJA ZA NAJBOLJE NAUČNO ILI STRUČNO OSTVARENJE MLADIH ISTRAŽIVAČA IZ OBLASTI GRAĐEVINSKOG KONSTRUKTERSTVA

Član 1.

Radi što uspješnije realizacije ciljeva i zadataka iz djelokruga svoga rada, posebno radi podrške radu mladih istraživača, afirmacije razvojnih edukativnih i naučno-istraživačkih programa iz oblasti građevinskog konstrukterstva, kao i njegovanja sjećanja na viziju, rad, humanost i čast Profesora emeritusa Arsenija Vujovića, Fondacija dodeljuje svake godine priznanje i novčanu nagradu mladim građevinskim inženjerima konstrukterima iz Crne Gore za njihovo najbolje ostvarenje u građevinskom konstrukterstvu u zemlji i inostranstvu.

Priznanja za najbolja ostvarenja dodjeljuju se putem konkursa autoru ili timu autora za realizovano naučno-istraživačko i/ili stručno djelo koje treba da predstavlja značajan doprinos u  oblasti građevinskog konstrukterstva.

Član 2.

Pravo učešća na konkursu imaju građevinski inženjeri konstruktivnog smjera iz Crne Gore koji imaju manje od 40 godina u odnosu na godinu za koju konkurišu kao i mladi građevinski inženjeri konstrukteri koji su crnogorski državljani, a koji žive, rade i usavršavaju se u inostranstvu.

Konkurs za dodjelu Priznanja objavljuje se, po pravilu, u martu svake godine za ostvarenja realizovana u prethodnoj godini i biva otvoren šest mjeseci.

Za najbolja konstrukterska ostvarenja mogu da se prijavljuju naučna i stručna djela (knjiga, monografija, doktorska disertacija, magistarska teza, teorijska i/ili eksperimentalna studija, stručna ostvarenja i dr.), objavljena (odbranjena doktorska disertacija, magistarska teza ili objavljeni/prihvaćeni naučno-istraživački rad u referentnom međunarodnom časopisu) u prethodnoj godini, odnosno realizovana stručna djela i konstrukcije objekata koji su izvedeni u istom periodu.

Član 3.

Ustanove i/ili pojedinci koji predlažu konstrukterska ostvarenja za dodjelu priznanja, treba da, uz prijavu, dostave Upravnom odboru Fondacije sve neophodne podatke (naziv, kratak sadržaj i recenziju naučnog-istraživačkog djela odnosno tehničke karakteristike izgrađenog objekta-konstrukcije, presjeke, izglede, fotografije i sve druge relevantne podatke) o ostvarenju koje predlažu za izbor, sa detaljnijim obrazloženjem, koje ga, po mišljenju predlagača, svrstava u najbolja ostvarenja u oblasti građevinskog konstrukterstva u prethodnoj godini. Uz prijavu za naučno-istraživačka djela, priložiti jedan primjerak djela u elektronskoj formi. Podnosilac prijave je dužan da, uz obrazloženje, predloži ime autora ili grupe autora za priznanje za realizovano konstruktersko djelo.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Član 4.

Upravni odbor Fondacije je dužan da u vremenu od 60 dana nakon isteka roka za prijavljivanje na konkurs, donese odluku o najboljem naučno-istraživačkom i/ili stručnom ostvarenju. Radi što kompletnijeg sagledavanja i ocjene prispjelih radova, Upravni odbor Fondacije može zatražiti dodatne informacije i podatke od predlagača i autora, kao i mišljenje istaknutih stvaralaca – specijalista, kao izvjestilaca, iz uže naučno-istraživačke odnosno stručne oblasti u kojoj se nalazi predloženo djelo. Odluku o izboru najboljeg ostvarenja, Upravni odbor Fondacije donosi većinom glasova na svojoj sjednici, uz prisustvo najmanje 2/3 ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Priznanje se dodeljuje onom stvaraocu/timu za čije se djelo izjasni većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor Fondacije može da ne dodijeli priznanje, ako ocijeni da prispjeli predlozi za priznanje ne predstavljaju značajna ostvarenja građevinskog konstrukterstva.

Član 5.

Upravni odbor Fondacije će, na prigodan način, nagrađenom autoru/timu  uručiti plaketu i povelju priznanja, kao i novčanu nagradu za najbolje ostvarenje, prilikom održavanja savjetovanja, seminara, simpozijuma, kongresa i drugih manifestacija koje organizuje Građevinski fakultet u Podgorici ili će organizovati poseban skup. Pri tome će se omogućiti da se naučna i stručna javnost šire upozna sa nagrađenim djelom putem izložbe, izlaganja autora i recenzenata, publikovanjem rada i dr.

Član 6.

Upravni odbor Fondacije utvrđuje tačan oblik i tekst plakete i povelje Priznanja.

Član 7.

Upravni odbor Fondacije utvrdio je nagradni fond od 3000.- EUR godišnje za dodjelu Priznanja za najbolje naučno i/ili stručno ostvarenje mladih konstruktera.

Podgorica, 10.02.2020. god.

                                                                             Predsjednik Upravnog odbora Fondacije

                                                                                         dr Pero Vujović, dipl.inž.građ.

Download